วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ประวัติ

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เป็นโครงการศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล เริ่มแรกพัฒนาโครงการโดยเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นโดยมีห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เป็นผู้พัฒนาพื้นที่โครงการ แต่เนื่องจากทางเครือเซ็นทรัลเห็นศักยภาพของเมืองเชียงรายในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นที่ประตูการค้าที่สำคัญของประเทศ เชื่อมโยงการค้าการลงทุน 4 ประเทศ ตามแผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ไทย ลาว พม่า และจีน หรือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง(GMS : Greater Mekong Sub-region) จึงได้ส่งต่อโครงการให้เซ็นทรัลพัฒนาเข้าพัฒนาโครงการ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เริ่มแรกในระหว่างการพัฒนาโครงการ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นซึ่งจัดตั้งบริษัทตัวแทนจดทะเบียนในนาม บริษัท ไทยพัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แต่โครงการได้เลื่อนมาหลายปี เพราะพิษเศรษฐกิจ และปัญหาเรื่องพื้นที่การก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ห้ามก่อสร้างค้าปลีกเกิน 300 ตรม.ในเทศบาลนครเชียงราย จน ต้นปี พ.ศ. 2553 ภายหลังจึงได้อนุมัติให้จัดสร้างศูนย์การค้าแห่งนี้ขึ้นได้ โดยไม่เข้าข่ายค้าปลีก และไม่ขัดต่อกฎหมาย โครงการนี้จึงได้ถ่ายโอนมาให้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เข้ามาดูแล และจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นดูแลในนาม บริษัท ซีพีเอ็น เชียงราย จำกัด ซึ่งดำเนินการโดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ในการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยพัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ("บจ.ไทยพัฒน์ฯ") โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและ เปลี่ยนชื่อบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดย มีการ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียน 100,000 บาท เพิ่มขึ้น 699,900,000 บาท เป็น 700,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงินจำนวน 174,975,000 บาท ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในอนาคต และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีพีเอ็น เชียงราย จำกัด และในการนี้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและบริหารโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ด้วย

โดยโครงการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ เริ่มก่อสร้าง 29 เมษายน 2553 โดยเปิดให้บริการชาวเชียงราย จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้านตามแนวความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยจีน พม่า และลาว ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยรูปแบบของห้างเน้นสถาปัตยกรรมล้านนา ความอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือ ด้วยสไตล์บูติก เน้นความโปร่งสบายและอากาศภายนอกเย็นสบายหนุมเวียนเพื่อเพื่มบรรยากาศการจับจ่าย

ข้อมูลตรงนี้ผมเขียนเอง ใน http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น